Zoznam schválených šľachtiteľských chovov podľa plemien

Plemeno: Biele ušľachtilé

Názov podniku Adresa
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Tomášovská 22, 900 45 Malinovo
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Soblahov 913 38 Soblahov
Alžbeta Baginová - Farma Bagin Česká 5, 946 03 Kolárovo
Poľnohospodárske družstvo Sokolce Roľnícka ul.64, 946 17 Sokolce
AGREF spol. s r.o. Komárno  Roľnícka 68, Komárno – Ďulov dvor
Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur

Tekovská 539, 935 34 Veľký Ďur

Vysokoškolský poľ. podnik SPU, s.r.o. Kolíňany Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady 951 24 Nové Sady č.252
Chovmat F.U.,s.r.o 941 08 Rastislavice 372 
Agro Insemas s.r.o.  985 31 Trebeľovce 153
Ing.Martin Supuka 094 33 Vyšný Žipov 72

 

Plemeno : Landras

Názov podniku Adresa
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Tomášovská 22, 900 45 Malinovo
Poľnohospodárske družstvo Senica Čáčovska cesta 5234/198, 905 01 Senica
Alžbeta Baginová Farma Bagin Česká 5, 946 03 Kolárovo
Poľnohospodárske družstvo Koválov 906 03 Koválov
NPPC Lužianky – VUŽV Nitra Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Poľnohospodárske družstvo Chynorany Bernolákova ulica 202/18, 956 33 Chynorany
Agroinsemas s.r.o. 985 31 Trebeľovce 153
Ing.Martin Supuka 094 33 Vyšný Žipov 72

  

Plemeno : Pietrain

Názov podniku Adresa
SHR Gulán Peter Hrubá Strana 1556, 916 11 Bzince pod Javorinou
Alžbeta Baginová -  Farma Bagin Česká 5, 946 03 Kolárovo
Ing.Martin Supuka 094 33 Vyšný Žipov 72

  

Plemeno : Yorkshire

 
Názov podniku Adresa
SHR Gulán Peter Hrubá Strana 1556, 916 11 Bzince pod Javorinou
Alžbeta Baginová Farma Bagin Česká 5, 946 03 Kolárovo
Ing.Martin Supuka 094 33 Vyšný Žipov 72
Poľnohospodárske družstvo Senica Čáčovska cesta 5234/198, 905 01 Senica

   

Plemeno : Duroc

 
Názov podniku Adresa
Chovmat F.U.,s.r.o 941 08 Rastislavice 372 
Alžbeta Baginová - Farma Bagin Česká 5, 946 03 Kolárovo

 

 Plemeno : Hampshire

 
Názov podniku Adresa
Poľnohospodárske družstvo Sokolce Roľnícka ul.64, 946 17 Sokolce

 

PODMIENKY PRE ZARADENIE NOVÝCH CHOVATEĽOV DO PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENNÉHO REGISTRA

Chovateľ pôsobiaci na území Slovenskej republiky bude zaradený do registra chovateľov plemennej knihy alebo plemenného registra  ošípaných daného plemena /danej hybridizácie/ pri splnení týchto podmienok:  

- dodržiavaním zákona č 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov

- dodržiavaním  vyhlášky 18/2001 Z.z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia,  hodnotenie zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy a plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat

- dodržiavaním zákona č 210/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemenného registra:

Materské plemená

Právnym základom štatútu plemenného registra („ďalej len štatút PR“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“)podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona o šľachtení a plemenitbe je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a plemenný

register, vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenný register je register, kartotéka alebo dátové médium, ktorý je vedený

uznanou chovateľskou organizáciou a v ktorom sú registrované hybridné plemenné ošípané

pochádzajúce z rodičov a zo starých rodičov danej kombinácie. Účelom zápisu a vedenia

plemenného registra je vytvoriť organizačné a technické podmienky pre účinný výber

a cieľavedomé pripárovanie uznaných a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy, plemenného registra nadväzuje :

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných, hybridných plemenných ošípaných

Čl. II

Účel

1. Účelom plemenného registra je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie hybridných plemenných ošípaných pôvodom

materských plemien Biela ušľachtilá a Landrase a ich línií. V plemennom registri sa evidujú

identifikačné údaje hybridnej plemennej ošípanej, pôvod po rodičoch a starých rodičoch,

dosiahnuté výsledky vo vlastnej úžitkovosti a názov chovateľa, vlastníka – držiteľa

plemenného zvieraťa. Najväčší dôraz pri šľachtení je kladený na zvýšenie reprodukčných

parametrov hybridných plemenných ošípaných materských plemien.

2. Podkladom pre zápis do plemenného registra sú Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemenného registra, vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri

MPRV SR. Schválené kritériá pre zápis do plemenného registra sú prílohou č. 1 tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemenného registra

1. Evidencia hybridných plemenných ošípaných materských plemien a ich línií

zapísaných do plemenného registra

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemenného registra

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastností, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia rozmnožovacích a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemenného registra

1. Za zápis kancov a prasníc do plemenného registra platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácii od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemenného registra použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou

v oblasti testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v rozmnožovacích

a novozaložených chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PR nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

2. Súčasťou Štatútu PR sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre zápis

do plemenného registra.

Systém zápisu do plemenného registra:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennom registri

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemenného registra

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemenného registra :

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe, plemennom registri materských plemien

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testácii a vlastnej úžitkovosti

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá schválené Výberovou komisiou

pre ošípané pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

pre zootechnické osvedčenia čistokrvných a hybridných plemenných ošípaných

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemenného registra :

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a a zápis plemenných šípaných do plemenního

registra schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR pre hodnotenie a zápis

plemenných ošípaných do plemenného registra

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ hybridných plemenných

ošípaných materských plemien

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemenného registra

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ hybridných

plemenných ošípaných materských plemien

 

Ukazovateľ  Plemenný štandard Chovný cieľ
Počet všetkých narodených na vrh v ks 13,4  14,5
Počet živo narodených na vrh v ks 12,8  14,0
Počet odchovaných na vrh v ks 12,4  13,0
Počet všetkých narodených na prasnicu a rok v ks 28,2  32,0
Počet živo narodených na prasnicu na prasnicu a rok v ks 27,6  30,0
Počet odchovaných na prasnicu a rok v ks 26,2  28,5
Priemerný denný prírastok VU v g 578  620
Priemerná hrúbka slaniny VU v cm 1,04  0,90
Podiel chudej svaloviny VU v % 60,8  61,0

 

Štatút plemenného registra Materské plemená

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemenného registra:

Otcovské plemená

Právnym základom štatútu plemenného registra („ďalej len štatút PR“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo rozhodnutím 39/1997

ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona

o šľachtení a plemenitbe je ZCHOS – D oprávnený viesť plemennú knihu a plemenný

register, vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenný register je register, kartotéka alebo dátové médium, ktorý je vedený

uznanou chovateľskou organizáciou a v ktorom sú registrované hybridné plemenné ošípané

pochádzajúce z rodičov a zo starých rodičov danej kombinácie. Účelom zápisu a vedenia

plemenného registra je vytvoriť organizačné a technické podmienky pre účinný výber

a cieľavedomé pripárovanie uznaných a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy, plemenného registra nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných, hybridných plemenných ošípaných

Čl. II

Účel

1. Účelom plemenného registra je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie hybridných plemenných ošípaných pôvodom

otcovských plemien Yorkshire, Pietrain, Duroc a Hampshire. Hlavným poslaním a cieľom je

produkcia hybridných plemenných terminálnych kancov uvedených plemien pre potrebu

úžitkových chovov na produkciu jatočných ošípaných. V plemennom registri sa evidujú

identifikačné údaje hybridnej plemennej ošípanej, pôvod po rodičoch a starých rodičoch,

dosiahnuté výsledky vo vlastnej úžitkovosti, testácii a názov chovateľa, vlastníka – držiteľa

plemenného zvieraťa. Najväčší dôraz pri šľachtení je kladený na zvýšenie dosahovaných

parametrov v oblasti zmäsilosti, prírastkov a spotreby kŕmnych zmesí, ktoré sú rozhodujúce

pri ekonomike chovu ošípaných.

2. Podkladom pre zápis do plemenného registra sú Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemenného registra, vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené kritériá pre zápis do plemenného registra sú prílohou č. 1 tohto

štatútu.

Čl. III

Náplň plemenného registra

1. Evidencia hybridných plemenných ošípaných otcovských plemien zapísaných

do plemenného registra

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemenného registra

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastností, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia rozmnožovacích a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemenného registra

1. Za zápis kancov a prasníc do plemenného registra platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácii od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemenného registra použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou

v oblasti testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v rozmnožovacích

a novozaložených chovoch

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PR nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

2. Súčasťou Štatútu PR sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre zápis

do plemenného registra

Systém zápisu do plemenného registra:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennom registri

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemenného registra

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemenného registra:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe, plemennom registri otcovských plemien

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testácii a vlastnej úžitkovosti

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá schválené Výberovou komisiou

pre ošípané pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

 pre zootechnické osvedčenia čistokrvných a hybridných plemenných ošípaných.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemenného registra :

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemenného

registra schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ hybridných plemenných

ošípaných materských plemien

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemenného registra

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ hybridných

plemenných ošípaných otcovských plemien

 

Ukazovateľ  Plemenný štandard Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH v g 730  800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 58,25 62,00
Plocha MLD na stanici VJH v cm2 61,50  64,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH v cm 0,98 0,85
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti v g 658  690
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 64,6  66,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti v cm 0,69  0,60

 

 Štatút plemenného registra Otcovské plemená

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemennej knihy plemena:

Yorkshire

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím 39/1997 priznalo

ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) je

ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného

zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje :

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Yorkshire. Plemeno Yorkshire je

najpočetnejšie otcovské plemeno na Slovensku , využíva sa na pripárovanie či už

v čistokrvnej forme alebo ako základné plemeno pri tvorbe krížencov terminálnych kancov

používaných pri tvorbe jatočných ošípaných. Najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený

na zvýšenie mäsitých parametrov pri zachovaní kvality mäsa , znižovaní hrúbky slaniny ako

i spotreby kŕmnej zmesi na kilogram prírastku. Je charakteristické výbornou prispôsobivosťou

na akékoľvek chovateľské prostredie.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritéria pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené kritéria pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Yorkshire zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a novozaložených chovov na Slovensku

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácii od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

 do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a novozaložených

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritéria pre hodnotenie

a zápis do plemennej knihy

Charakteristika plemena :

• otcovské plemeno ošípaných

• výborná zmäsilosť, výborné exteriérové osvalenie

• vysoká výťažnosť hlavných mäsitých časti potomstva

• ľahká suchá hlava,

• nepigmentovaná koža a biele štetiny

• veľmi dobrá konštitučná pevnosť

• výborná rastová schopnosť

• veľmi dobrá konverzia krmiva

• výborná kvalita mäsa

Systém zápisu do plemennej knihy :

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy :

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Yorkshire

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testáciii a vlastnej úžitkovosti pri akceptovaní dosiahnutej

plemennej hodnoty metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritéria pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knihy, schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

 pre zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy :

• Príloha č. 1: Kritéria pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemenej knihy,

schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knihy

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Yorkshire

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných

do plemennej knihy

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Yorkshire

 

Ukazovateľ  Plemenný štandard  Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH g 760  800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 57,50  62,00
Plocha MLD na stanici VJH 58,70 64,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH 1,05  0,85
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti g  685  690
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 64,0  66,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti 0,65 0,60

 

 Štatút plemennej knihy plemena Yorkshire

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemennej knihy plemena:

Pietrain

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona o šľachtení a plemenitbe je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať

činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Pietrain. Plemeno Pietrain patrí

medzi najdôležitejšie otcovské plemená využívané na priparovanie či už v čistokrvnej forme

alebo ako nosné plemeno pri tvorbe krížencov terminálnych kancov používaných pri tvorbe

jatočných ošípaných. Najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený na zvýšenie mäsitých

parametrov pri zachovaní kvality mäsa, znižovaní hrúbky slaniny ako i spotreby kŕmnej zmesi

na kilogram prírastku.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri

MPRV SR. Schválené kritériá pre zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1 tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Pietrain zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a novozaložených

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre hodnotenie

a zápis do plemennej knihy

Charakteristika plemena:

• otcovské plemeno ošípaných

• extrémna zmäsilosť, vynikajúce exteriérové osvalenie

• vysoká výťažnosť hlavných mäsitých častí potomstva

• ľahká suchá hlava,

• čierna až sivá charakteristická pigmentácia

• končatiny dostatočne pevné s ľahkou kompaktnou kostrou

• výborná rastová schopnosť

• veľmi dobrá konverzia krmiva

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Pietrain

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testáciii a vlastnej úžitkovosti pri akceptovaní dosiahnutej

plemennej hodnoty metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knihy, schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

pre zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy:

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej

knihy, schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR Príloha č. 2: schválený

Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Pietrain

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej knihy,

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Pietrain

 

Ukazovateľ Plemenný štandard Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH v g 750 800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 59,50 62,00
Plocha MLD na stanici VJH v cm2 62,50  64,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH v cm 0,98  0,85
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti v g 670  680
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 66,2  68,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti v cm 0,58  0,50

 Štatút plemennej knihy plemena Pietrain

 

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemennej knihy plemena:

Mangalica

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 6

ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej

organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu

a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných

Čl. II

Účel

Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Mangalica. Plemeno Mangalica je

typické masťové plemeno Karpatskej kotliny XIX. storočia. Jej nenáročnosť a dobrá tvorba

kvalitného tuku ju urobila v tomto smere svetoznámou. Postupným šľachtením a vplyvom

daného regiónu vznikla Mangalica plavá, Mangalica lastovičia a Mangalica červená.

Základom pri zaraďovaní je dôsledné dodržovanie parametrov a selekcia na nežiaduce

vlastnosti a nepovolené znaky. Pre produkciu potomstva na jatočné účely je povolené kríženie

s kancami plemena Duroc.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Mangalica zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

hodnotenie a selekcia

5. Registrácia chovov Mangalice na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácii od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a rozmnožovacích

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú chovný cieľ a Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej

knihy.

Charakteristika plemena:

• masťové plemeno Karpatskej kotliny

• srsť Mangalice plavej je od sivej po zlatočervenú

• srsť Mangalice lastovičej je na bokoch a chrbte čierna, brucho, lalok až po kútiky úst

sú biele alebo striebristé

• srsť Mangalice červenej je svetločervená až hnedočervená

• telesné otvory, rypák, cecky a paznechty sú čierne

• hlava je stredne dlhá, čelo jemne ohnuté, uši stredne veľké a dopredu sklopené

• v dolnej časti koreňa ucha sa nachádza svetlý tzv. Wellmanov fľak - typický znak

plemennej príslušnosti

• minimálny počet ceckov je 5/5 a sú rovnomerne rozdelené

• kostra je jemná a pevná

• srsť je hustá, v zime kučeravá

• koreň chvosta je hrubý a koniec chvosta je s čiernym ochlpením

• chrbát je mierne ohnutý

• oči sú hnedé, obočie a mihalnice čierne

Nežiaduce vlastnosti:

• nepigmentované telesné otvory

• svetlá alebo ružová pokožka podbrušia

• tmavé konce chlpov

• veľmi hrubá alebo veľmi jemná srsť

• veľmi malé stojaté alebo veľmi veľké visiace uši

Nepovolené znaky:

• ohraničené biele fľaky na pokožke

• čierne alebo hnedé fľaky na srsti

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Mangalica

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• splnenie stanovených kritérii pre hodnotenie a zaradenie potomstva na ďalšiu

plemenitbu

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

pre zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Kritériá pre hodnotenie a zaradenie do plemenitby:

• pochádza po rodičoch ktorí majú známe minimálne dve generácie predkov

• hodnotené sú iba zvieratá zaradené do ďalšieho chovu

• bodové hodnotenie jedinca:

1 bod - vyradený

2 body - slabý

3 body - priemerný

4 body - dobrý

5 bodov - vynikajúci

• ukazovatele pre hodnotenie exteriéru:

- hlava

- trup

- vývin a rámec

- končatiny

- pigment

- farba srsti

- kvalita srsti

- celkový dojem

• za exteriér je hodnota v každom ukazovateli minimálne 3 body

Čl. VII

Plemenný štandard plemena Mangalica :

• plniť všetky ukazovatele stanovené v charakteristike plemena

• plniť všetky kritériá stanovené pre hodnotenie a zaradenie do plemenitby

Chovný cieľ plemena Mangalica :

• úplné zachovanie genotypových a fenotypových vlastností plemena Mangalica

s dôrazom na zachovanie úžitkových vlastností masťovej ošípanej, jej zdravie,

odolnosť a znášanlivosť v stáde.

Štatút plemennej knihy plemena Mangalica

 

Štatút plemennej knihy

plemeno

Landras

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) je

ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného

zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

 

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Landras. Plemeno Landras patrí

medzi materské plemená a najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený na zvýšenie

reprodukčných parametrov pri udržaní požadovaných produkčných parametrov.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Landras zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ inseminačnej

stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou

v oblasti testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských

a rozmnožovacích chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy.

Charakteristika plemena:

• materské plemeno ošípaných

• výborná reprodukčná úžitkovosť a rastová schopnosť

• veľký telesný rámec

• ľahká hlava, sklopené uši

• končatiny dostatočne pevné s ľahkou kompaktnou kostrou

• výborná mliečna úžitkovosť pri odchove potomstva

• dobrá konverzia krmiva

• veľmi dobrá mäsová úžitkovosť pri zvyšovaní jatočnej dĺžky tela

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena landras

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek je dosiahnutá

plemenná hodnota metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knuhy, schválené Výberovou komisiou pre ošípané pri MPRV

SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené pre

zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy :

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej

knihy, schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Landras

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných

do plemennej knihy, schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Landras

Ukazovateľ Plemenný štandard Chovný cieľ
Počet všetkých narodených na vrh 12,5  14,0
Počet živo narodených na vrh 12,0  13,0
Počet odchovaných na vrh 10,6  12,0
Počet všetkých narodených na prasnicu 26,6  31,0
Počet živo narodených na prasnicu 25,0  29,0
Počet odchovaných na prasnicu 23,4 27,0
Priemerný denný prírastok VU 620  640
Priemerná hrúbka slaniny VU 0,92  0,90
Podiel chudej svaloviny VU 61,4  62,0
Priemerný denný prírastok SVJH 758  800
Percentuálny podiel CMČ SVJH  54,27 

54,0-55,0

Hrúbka chrbtovej slaniny SVJH 1,14  1,12

Štatút plemennej knihy plemena Landras

 

Štatút plemennej knihy

plemena

Hampshire

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím 39/1997 priznalo

ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) je

ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného

zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Hampshire. Plemeno Hampshire

patrí medzi otcovské plemená s dôrazom na vynikajúcu kvalitu mäsa, kde s plemenom Duroc

sú nositeľmi tejto pozitívnej vlastnosti. Využíva sa na priparovanie či už v čistokrvnej forme

alebo pri tvorbe krížencov terminálnych kancov používaných pri tvorbe jatočných ošípaných.

Najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený na zvýšenie mäsitých parametrov pri zachovaní

výbornej kvality mäsa, ktorá je pri tomto plemene dominantná, znižovaní hrúbky slaniny, ako

i spotreby kŕmnej zmesi na kilogram prírastku.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Hampshire zapísaných do plemennej

knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia,hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a novozaložených

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre zápis

do plemennej knihy.

Charakteristika plemena:

• otcovské plemeno ošípaných

• vynikajúca kvalita mäsa

• veľmi dobrá zmäsilosť,

• veľmi dobrá výťažnosť hlavných mäsitých častí potomstva

• ľahká suchá hlava, vzpriamené uši

• čierna farba so sedlovým bielym pruhom cez kohútik, lopatku a na predné končatiny

• končatiny pevné s kompaktnou kostrou

• výborná rastová schopnosť

• veľmi dobrá konverzia krmiva

• stres odolné plemeno

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Hampshire

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testáciii a vlastnej úžitkovosti pri akceptovaní dosiahnutej

plemennej hodnoty metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných, schválené Výberovou komisiou pre ošípané pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011

(príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

pre zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy :

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej

knihy, schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Hampshire

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej knihy,

schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Hampshire

Ukazovateľ Plemenný štandard Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH g 748  800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 56,80  59,00
Plocha MLD na stanici VJH v cm2 55,40  60,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH v cm 1,04 0,95
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti v g 600  650
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 62,8 65,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti v cm 0,71 0,65

Štatút plemennej knihy plemena Hampshire

 

Štatút plemennej knihy

plemeno

DUROC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona o šľachtená a plemenitbe je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať

činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať plemenné

a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia byť

zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Duroc. Plemeno Duroc patrí medzi

najrozšírenejšie otcovské plemená charakteristické svojou výbornou kvalitou mäsa

ri vynikajúcej rastovej schopnosti a primeranej zmäsilosti. Využíva sa na priparovanie

v čistokrvnej forme alebo pri tvorbe krížencov na tvorbu terminálnych kancov používaných

na produkciu jatočných ošípaných. Najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený na zvýšenie

mäsitých parametrov pri zachovaní vynikajúcej kvality mäsa, znižovaní hrúbky slaniny ako

i spotreby KZ na kilogram prírastku.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Duroc zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc do

plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a novozaložených

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva a

rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre zápis do

plemennej knihy

Charakteristika plemena:

• otcovské plemeno ošípaných

• veľmi dobrá zmäsilosť,

• výborná kvalita mäsa

• dominantná stres odolnosť,

• hrdzavočervená farba, čierny rypák,

• končatiny strmé, pevné

• výborná rastová schopnosť

• veľký telesný rámec

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Duroc

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testácii a vlastnej úžitkovosti pri akceptovaní dosiahnutej

plemennej hodnoty metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá schválené Výberovou komisiou pre

ošípané pri MP RV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 2)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené pre

zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy:

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej 

knihy Výberovou komisiou pri MPRV SR schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Duroc

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných

do plemennej knihy

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Duroc

Ukazovateľ  Plemenný štandard  Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH v g 750  800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 56,50  60,00
Plocha MLD na stanici VJH v cm2 57,20  60,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH v cm 1,06  0,98
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti v g 600  650
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 61,8 64,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti v cm 0,82  0,75

 

Štatút plemennej knihy plemena Duroc

Štatút plemennej knihy

plemeno

BIELA UŠĽACHTILÁ

 

 

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona o šľachtení a plemenitbe je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať

činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Biele ušľachtilé. Plemeno Biele

ušľachtilé patrí medzi materské plemená a najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený

na zvýšenie reprodukčných parametrov pri udržaní požadovaných produkčných parametrov.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Biele ušľachtilé zapísaných do plemennej

knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastností, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a rozmnožovacích

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre hodnotenie

a zápis do plemennej knihy.

Charakteristika plemena:

• materské plemeno ošípaných

• nepigmentovaná koža a biele štetiny

• výborná reprodukčná úžitkovosť a rastová schopnosť

• stredný až väčší telesný rámec

• ľahká hlava, vzpriamené uši

• končatiny dostatočne pevné s ľahkou kompaktnou kostrou

• vysoký stupeň odolnosti voči stresu

• dobrá konverzia krmiva

• primeraná mäsová úžitkovosť

Systém zápisu do plemennej knihy :

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy :

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena biele ušľachtilé

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek je dosiahnutá

plemenná hodnota metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knihy, schválené Výberovou komisiou pre ošípané pri MPRV

SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené pre

zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy:

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej

knihy, schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Biele ušľachtilé

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej knihy,

schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Biele ušľachtilé

Ukazovateľ Plemenný štandard Chovný cieľ

Počet všetkých narodených na vrh

12,8 14
Počet živo narodených na vrh 12,1 13,0
Počet odchovaných na vrh 10,8 12,0

Počet všetkých narodených na prasnicu a rok

26,4  31,0
Počet živo narodených na prasnicu a rok 24,8  29,0
Počet odchovaných na prasnicu a rok 22,6  27,0
Priemerný denný prírastok VU v g 588  620
Priemerná hrúbka slaniny VU v cm 0,94  0,90
Podiel chudej svaloviny VU  v % 60,7  61,0
Priemerný denný prírastok SVJH v g 758  800
Percentuálny podiel CMČ SVJH 54,27  54,0-55,0
Hrúbka chrbtovej slaniny SVJH v cm 1,14  1,12

Štatút plemennej knihy plemena Biele ušľachtilé

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo