Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemenného registra:

Materské plemená

Právnym základom štatútu plemenného registra („ďalej len štatút PR“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“)podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona o šľachtení a plemenitbe je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a plemenný

register, vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenný register je register, kartotéka alebo dátové médium, ktorý je vedený

uznanou chovateľskou organizáciou a v ktorom sú registrované hybridné plemenné ošípané

pochádzajúce z rodičov a zo starých rodičov danej kombinácie. Účelom zápisu a vedenia

plemenného registra je vytvoriť organizačné a technické podmienky pre účinný výber

a cieľavedomé pripárovanie uznaných a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy, plemenného registra nadväzuje :

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných, hybridných plemenných ošípaných

Čl. II

Účel

1. Účelom plemenného registra je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie hybridných plemenných ošípaných pôvodom

materských plemien Biela ušľachtilá a Landrase a ich línií. V plemennom registri sa evidujú

identifikačné údaje hybridnej plemennej ošípanej, pôvod po rodičoch a starých rodičoch,

dosiahnuté výsledky vo vlastnej úžitkovosti a názov chovateľa, vlastníka – držiteľa

plemenného zvieraťa. Najväčší dôraz pri šľachtení je kladený na zvýšenie reprodukčných

parametrov hybridných plemenných ošípaných materských plemien.

2. Podkladom pre zápis do plemenného registra sú Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemenného registra, vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri

MPRV SR. Schválené kritériá pre zápis do plemenného registra sú prílohou č. 1 tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemenného registra

1. Evidencia hybridných plemenných ošípaných materských plemien a ich línií

zapísaných do plemenného registra

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemenného registra

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastností, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia rozmnožovacích a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemenného registra

1. Za zápis kancov a prasníc do plemenného registra platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácii od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemenného registra použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou

v oblasti testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v rozmnožovacích

a novozaložených chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PR nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

2. Súčasťou Štatútu PR sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre zápis

do plemenného registra.

Systém zápisu do plemenného registra:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennom registri

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemenného registra

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemenného registra :

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe, plemennom registri materských plemien

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testácii a vlastnej úžitkovosti

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá schválené Výberovou komisiou

pre ošípané pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

pre zootechnické osvedčenia čistokrvných a hybridných plemenných ošípaných

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemenného registra :

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a a zápis plemenných šípaných do plemenního

registra schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR pre hodnotenie a zápis

plemenných ošípaných do plemenného registra

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ hybridných plemenných

ošípaných materských plemien

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemenného registra

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ hybridných

plemenných ošípaných materských plemien

 

Ukazovateľ  Plemenný štandard Chovný cieľ
Počet všetkých narodených na vrh v ks 13,4  14,5
Počet živo narodených na vrh v ks 12,8  14,0
Počet odchovaných na vrh v ks 12,4  13,0
Počet všetkých narodených na prasnicu a rok v ks 28,2  32,0
Počet živo narodených na prasnicu na prasnicu a rok v ks 27,6  30,0
Počet odchovaných na prasnicu a rok v ks 26,2  28,5
Priemerný denný prírastok VU v g 578  620
Priemerná hrúbka slaniny VU v cm 1,04  0,90
Podiel chudej svaloviny VU v % 60,8  61,0

 

Štatút plemenného registra Materské plemená

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo