Štatút plemennej knihy

plemeno

DUROC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona o šľachtená a plemenitbe je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať

činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať plemenné

a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia byť

zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Duroc. Plemeno Duroc patrí medzi

najrozšírenejšie otcovské plemená charakteristické svojou výbornou kvalitou mäsa

ri vynikajúcej rastovej schopnosti a primeranej zmäsilosti. Využíva sa na priparovanie

v čistokrvnej forme alebo pri tvorbe krížencov na tvorbu terminálnych kancov používaných

na produkciu jatočných ošípaných. Najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený na zvýšenie

mäsitých parametrov pri zachovaní vynikajúcej kvality mäsa, znižovaní hrúbky slaniny ako

i spotreby KZ na kilogram prírastku.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Duroc zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc do

plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a novozaložených

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva a

rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre zápis do

plemennej knihy

Charakteristika plemena:

• otcovské plemeno ošípaných

• veľmi dobrá zmäsilosť,

• výborná kvalita mäsa

• dominantná stres odolnosť,

• hrdzavočervená farba, čierny rypák,

• končatiny strmé, pevné

• výborná rastová schopnosť

• veľký telesný rámec

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Duroc

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testácii a vlastnej úžitkovosti pri akceptovaní dosiahnutej

plemennej hodnoty metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá schválené Výberovou komisiou pre

ošípané pri MP RV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 2)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené pre

zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy:

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej 

knihy Výberovou komisiou pri MPRV SR schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Duroc

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných

do plemennej knihy

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Duroc

Ukazovateľ  Plemenný štandard  Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH v g 750  800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 56,50  60,00
Plocha MLD na stanici VJH v cm2 57,20  60,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH v cm 1,06  0,98
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti v g 600  650
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 61,8 64,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti v cm 0,82  0,75

 

Štatút plemennej knihy plemena Duroc

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo