Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemennej knihy plemena:

Mangalica

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 6

ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej

organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu

a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných

Čl. II

Účel

Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Mangalica. Plemeno Mangalica je

typické masťové plemeno Karpatskej kotliny XIX. storočia. Jej nenáročnosť a dobrá tvorba

kvalitného tuku ju urobila v tomto smere svetoznámou. Postupným šľachtením a vplyvom

daného regiónu vznikla Mangalica plavá, Mangalica lastovičia a Mangalica červená.

Základom pri zaraďovaní je dôsledné dodržovanie parametrov a selekcia na nežiaduce

vlastnosti a nepovolené znaky. Pre produkciu potomstva na jatočné účely je povolené kríženie

s kancami plemena Duroc.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Mangalica zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

hodnotenie a selekcia

5. Registrácia chovov Mangalice na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácii od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a rozmnožovacích

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú chovný cieľ a Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej

knihy.

Charakteristika plemena:

• masťové plemeno Karpatskej kotliny

• srsť Mangalice plavej je od sivej po zlatočervenú

• srsť Mangalice lastovičej je na bokoch a chrbte čierna, brucho, lalok až po kútiky úst

sú biele alebo striebristé

• srsť Mangalice červenej je svetločervená až hnedočervená

• telesné otvory, rypák, cecky a paznechty sú čierne

• hlava je stredne dlhá, čelo jemne ohnuté, uši stredne veľké a dopredu sklopené

• v dolnej časti koreňa ucha sa nachádza svetlý tzv. Wellmanov fľak - typický znak

plemennej príslušnosti

• minimálny počet ceckov je 5/5 a sú rovnomerne rozdelené

• kostra je jemná a pevná

• srsť je hustá, v zime kučeravá

• koreň chvosta je hrubý a koniec chvosta je s čiernym ochlpením

• chrbát je mierne ohnutý

• oči sú hnedé, obočie a mihalnice čierne

Nežiaduce vlastnosti:

• nepigmentované telesné otvory

• svetlá alebo ružová pokožka podbrušia

• tmavé konce chlpov

• veľmi hrubá alebo veľmi jemná srsť

• veľmi malé stojaté alebo veľmi veľké visiace uši

Nepovolené znaky:

• ohraničené biele fľaky na pokožke

• čierne alebo hnedé fľaky na srsti

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Mangalica

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• splnenie stanovených kritérii pre hodnotenie a zaradenie potomstva na ďalšiu

plemenitbu

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

pre zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Kritériá pre hodnotenie a zaradenie do plemenitby:

• pochádza po rodičoch ktorí majú známe minimálne dve generácie predkov

• hodnotené sú iba zvieratá zaradené do ďalšieho chovu

• bodové hodnotenie jedinca:

1 bod - vyradený

2 body - slabý

3 body - priemerný

4 body - dobrý

5 bodov - vynikajúci

• ukazovatele pre hodnotenie exteriéru:

- hlava

- trup

- vývin a rámec

- končatiny

- pigment

- farba srsti

- kvalita srsti

- celkový dojem

• za exteriér je hodnota v každom ukazovateli minimálne 3 body

Čl. VII

Plemenný štandard plemena Mangalica :

• plniť všetky ukazovatele stanovené v charakteristike plemena

• plniť všetky kritériá stanovené pre hodnotenie a zaradenie do plemenitby

Chovný cieľ plemena Mangalica :

• úplné zachovanie genotypových a fenotypových vlastností plemena Mangalica

s dôrazom na zachovanie úžitkových vlastností masťovej ošípanej, jej zdravie,

odolnosť a znášanlivosť v stáde.

Štatút plemennej knihy plemena Mangalica

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo