Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

Štatút plemennej knihy plemena:

Yorkshire

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím 39/1997 priznalo

ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) je

ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného

zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje :

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Yorkshire. Plemeno Yorkshire je

najpočetnejšie otcovské plemeno na Slovensku , využíva sa na pripárovanie či už

v čistokrvnej forme alebo ako základné plemeno pri tvorbe krížencov terminálnych kancov

používaných pri tvorbe jatočných ošípaných. Najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený

na zvýšenie mäsitých parametrov pri zachovaní kvality mäsa , znižovaní hrúbky slaniny ako

i spotreby kŕmnej zmesi na kilogram prírastku. Je charakteristické výbornou prispôsobivosťou

na akékoľvek chovateľské prostredie.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritéria pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené kritéria pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Yorkshire zapísaných do plemennej knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a novozaložených chovov na Slovensku

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácii od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

 do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a novozaložených

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritéria pre hodnotenie

a zápis do plemennej knihy

Charakteristika plemena :

• otcovské plemeno ošípaných

• výborná zmäsilosť, výborné exteriérové osvalenie

• vysoká výťažnosť hlavných mäsitých časti potomstva

• ľahká suchá hlava,

• nepigmentovaná koža a biele štetiny

• veľmi dobrá konštitučná pevnosť

• výborná rastová schopnosť

• veľmi dobrá konverzia krmiva

• výborná kvalita mäsa

Systém zápisu do plemennej knihy :

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy :

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Yorkshire

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testáciii a vlastnej úžitkovosti pri akceptovaní dosiahnutej

plemennej hodnoty metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritéria pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knihy, schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

 pre zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy :

• Príloha č. 1: Kritéria pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemenej knihy,

schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knihy

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Yorkshire

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných

do plemennej knihy

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Yorkshire

 

Ukazovateľ  Plemenný štandard  Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH g 760  800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 57,50  62,00
Plocha MLD na stanici VJH 58,70 64,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH 1,05  0,85
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti g  685  690
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 64,0  66,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti 0,65 0,60

 

 Štatút plemennej knihy plemena Yorkshire

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo