Štatút plemennej knihy

plemena

Hampshire

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím 39/1997 priznalo

ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h) je

ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať činnosti v zmysle uvedeného

zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Hampshire. Plemeno Hampshire

patrí medzi otcovské plemená s dôrazom na vynikajúcu kvalitu mäsa, kde s plemenom Duroc

sú nositeľmi tejto pozitívnej vlastnosti. Využíva sa na priparovanie či už v čistokrvnej forme

alebo pri tvorbe krížencov terminálnych kancov používaných pri tvorbe jatočných ošípaných.

Najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený na zvýšenie mäsitých parametrov pri zachovaní

výbornej kvality mäsa, ktorá je pri tomto plemene dominantná, znižovaní hrúbky slaniny, ako

i spotreby kŕmnej zmesi na kilogram prírastku.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Hampshire zapísaných do plemennej

knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastnosti, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia,hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a novozaložených chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D.

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a novozaložených

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre zápis

do plemennej knihy.

Charakteristika plemena:

• otcovské plemeno ošípaných

• vynikajúca kvalita mäsa

• veľmi dobrá zmäsilosť,

• veľmi dobrá výťažnosť hlavných mäsitých častí potomstva

• ľahká suchá hlava, vzpriamené uši

• čierna farba so sedlovým bielym pruhom cez kohútik, lopatku a na predné končatiny

• končatiny pevné s kompaktnou kostrou

• výborná rastová schopnosť

• veľmi dobrá konverzia krmiva

• stres odolné plemeno

Systém zápisu do plemennej knihy:

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy:

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena Hampshire

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek sú dosiahnuté

konkrétne parametre v testáciii a vlastnej úžitkovosti pri akceptovaní dosiahnutej

plemennej hodnoty metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných, schválené Výberovou komisiou pre ošípané pri MPRV SR zo dňa 8.8.2011

(príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené

pre zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy :

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej

knihy, schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Hampshire

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej knihy,

schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Hampshire

Ukazovateľ Plemenný štandard Chovný cieľ
Priemerný denný prírastok na stanici VJH g 748  800
Percento cenných mäsitých časti na stanici VJH 56,80  59,00
Plocha MLD na stanici VJH v cm2 55,40  60,00
Hrúbka slaniny na stanici VJH v cm 1,04 0,95
Priemerný denný prírastok vo vlastnej úžitkovosti v g 600  650
Percento prepočítanej svaloviny - PIGLOG 62,8 65,0
Hrúbka slaniny vo vlastnej úžitkovosti v cm 0,71 0,65

Štatút plemennej knihy plemena Hampshire

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo