Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu

(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

Osobné údaje

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len Nariadenie GDPR) a zákon č.

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

zákon č. 18/2018 Z. z.).

Dohľad na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky (ďalej len Úrad).

Prevádzkovateľ

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, IČO

31398669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr., vložka číslo:

10069/N

telefonický kontakt: 0905645067 e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. webové sídlo:

www.zchos.sk

Zodpovedná osoba

neurčená

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie

zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. Právnym

základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie

zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných

údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, audítor a advokát.

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava

a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania

osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1

písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu

predmetu jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou

a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 2 rokov od ukončenia tohto

obchodnoprávneho vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti vykonávajúce správu

a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu,

poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk

a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Právnym základom je aj zmluva alebo osobitný predpis – ide o spracúvanie osobných

údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

Zdroj získania osobných údajov

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné

údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné

údaje prevádzkovateľovi.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa klienta po dobu stanovenú

platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom po dobu na ktorú

klient udelil súhlas.

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak

túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi

prevádzkovateľom a klientom.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň

ochrany osobných údajov prevádzkovateľ nerealizuje. Pokiaľ nie je povedané inak,

spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok)

týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok

15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)

• právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp.

ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)

• právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie ( článok 17

Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.)

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR,

resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)

• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( článok 21 Nariadenia GDPR,

resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)

• právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR, resp.

ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)

• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je

spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm.

a) Nariadenia GDPR/ § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to

malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho

odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním

svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3

Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad (článok 77 Nariadenia

GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) v prípade, ak dotknutá osoba

má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže

v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č.

18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo