PODMIENKY PRE ZARADENIE NOVÝCH CHOVATEĽOV DO PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENNÉHO REGISTRA

Chovateľ pôsobiaci na území Slovenskej republiky bude zaradený do registra chovateľov plemennej knihy alebo plemenného registra  ošípaných daného plemena /danej hybridizácie/ pri splnení týchto podmienok:  

- dodržiavaním zákona č 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov

- dodržiavaním  vyhlášky 18/2001 Z.z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia,  hodnotenie zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy a plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat

- dodržiavaním zákona č 210/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo