Štatút plemennej knihy

plemeno

BIELA UŠĽACHTILÁ

 

 

Právnym základom štatútu plemennej knihy („ďalej len štatút PK“) je zákon

č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení a plemenitbe“), nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/1012, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

č.48/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z.z. o vykonávaní

kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastnosti, kontroly zdravia,

kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych zvierat,

o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení

predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat a podľa stanov Zväzu

chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo („ďalej len ZCHOS-D“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len

„MPRV SR“) podľa § 6 ods. 3 zákona o šľachtení a plemenitbe rozhodnutím č. 39/1997

priznalo ZCHOS-D postavenie uznanej chovateľskej organizácie. Podľa § 3 ods. 1 písm. h)

zákona o šľachtení a plemenitbe je ZCHOS–D oprávnený viesť plemennú knihu a vykonávať

činnosti v zmysle uvedeného zákona na základe rozhodnutia č. 39/1997.

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1. Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo dátové médium, ktorá je vedená uznanou

chovateľskou organizáciou a v ktorej sú zapísané alebo registrované zvieratá určitého

plemena s uvedením ich predkov. Účelom zápisu a vedenia plemennej knihy je vytvoriť

organizačné a technické podmienky pre účinný výber a cieľavedomé pripárovanie uznaných

a povolených plemien na Slovensku.

2. Plemenná kniha a plemenný register je zoznam jedincov, ktorí môžu produkovať

plemenné a chovné ošípané. Všetky plemenné ošípané zaradené do kontroly úžitkovosti musia

byť zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri.

3. Na vedenie plemennej knihy nadväzuje:

• odborná poradenská činnosť v oblasti pripárovania, testácie, selekcie a výberu

• vydávanie potvrdení o pôvode (zootechnických osvedčení)

• vydávanie osvedčení o použití kanca v plemenitbe

• hodnotenie a zaradenie plemenných ošípaných.

Čl. II

Účel

1. Účelom plemennej knihy je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie

genetickej úrovne chovanej populácie ošípaných plemena Biele ušľachtilé. Plemeno Biele

ušľachtilé patrí medzi materské plemená a najväčší dôraz pri šľachtení je preto kladený

na zvýšenie reprodukčných parametrov pri udržaní požadovaných produkčných parametrov.

2. Podkladom pre zápis do plemennej knihy sú schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis

do plemennej knihy, ktoré sú vypracované a schválené Výberovou komisiou pre ošípané

pri MPRV SR. Schválené Kritériá pre hodnotenie a zápis do plemennej knihy sú prílohou č. 1

tohto štatútu.

Čl. III

Náplň plemennej knihy

1. Evidencia čistokrvných ošípaných plemena Biele ušľachtilé zapísaných do plemennej

knihy

2. Stanovenie kritérií pre zápis do plemennej knihy

3. Stanovenie šľachtiteľského cieľa a plemenného štandardu

4. Stanovenie úžitkových vlastností, na ktoré bude zameraná kontrola úžitkovosti,

testácia, hodnotenie a selekcia

5. Registrácia šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov na Slovensku.

Čl. IV

Finančné zabezpečenie vedenia plemennej knihy

1. Za zápis kancov a prasníc do plemennej knihy platí chovateľ poplatok ZCHOS-D.

2. Za vystavenie potvrdenia o pôvode a osvedčenia o identite platí chovateľ poplatok

ZCHOS-D.

3. Za vystavenie osvedčenia o použití kanca v inseminácii platí prevádzkovateľ

inseminačnej stanice poplatok ZCHOS-D

4. Poplatky od chovateľov vrátane dotácií od MPRV SR za zápis kancov a prasníc

do plemennej knihy použije ZCHOS-D na úhradu nákladov spojených s činnosťou v oblasti

testácie, selekcie, hodnotenia, výberu a pripárovania v šľachtiteľských a rozmnožovacích

chovoch.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Štatút PK nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR.

2. Súčasťou Štatútu PK sú plemenný štandard, chovný cieľ a kritériá pre hodnotenie

a zápis do plemennej knihy.

Charakteristika plemena:

• materské plemeno ošípaných

• nepigmentovaná koža a biele štetiny

• výborná reprodukčná úžitkovosť a rastová schopnosť

• stredný až väčší telesný rámec

• ľahká hlava, vzpriamené uši

• končatiny dostatočne pevné s ľahkou kompaktnou kostrou

• vysoký stupeň odolnosti voči stresu

• dobrá konverzia krmiva

• primeraná mäsová úžitkovosť

Systém zápisu do plemennej knihy :

• číslo zápisu plemenného kanca alebo prasnice v plemennej knihe

• číselný nový individuálny kód plemenného kanca alebo prasnice

• pôvodové identifikačné číslo plemenného kanca alebo prasnice

• pohlavie zapisovaného jedinca

• plemeno zapisovaného plemenného kanca alebo prasnice do plemennej knihy

• číselný 9 - miestny kód pôvodu plemenného kanca alebo prasnice

• číselný 9 - miestny kód majiteľa plemenného kanca alebo prasnice

Stanovené podmienky pre zápis do plemennej knihy :

• plemenný kanec alebo prasnica pochádzajú z rodičov a starých rodičov zapísaných

v plemennej knihe plemena biele ušľachtilé

• plemenný kanec alebo prasnica má pôvod v súlade so šľachtiteľským programom

• základným kritériom pri zaraďovaní plemenných kancov a prasničiek je dosiahnutá

plemenná hodnota metódou BLUP animal model (viacznakový M BLUP-AM), ktorý

je využívaný vo viacerých chovateľsky úspešných krajinách Európy

• plemenné kance alebo prasnice plnia Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných

ošípaných do plemennej knihy, schválené Výberovou komisiou pre ošípané pri MPRV

SR zo dňa 8.8.2011 (príloha č. 1)

• pri importe plemenný kanec alebo prasnica musia plniť podmienky stanovené pre

zootechnické osvedčenia čistokrvných plemien.

Čl. VI

Prílohy k Štatútu plemennej knihy:

• Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej

knihy, schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

• Príloha č. 2: schválený Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Biele ušľachtilé

Príloha č. 1: Kritériá pre hodnotenie a zápis plemenných ošípaných do plemennej knihy,

schválené Výberovou komisiou pri MPRV SR

Príloha č. 2: Plemenný štandard a chovný cieľ plemena Biele ušľachtilé

Ukazovateľ Plemenný štandard Chovný cieľ

Počet všetkých narodených na vrh

12,8 14
Počet živo narodených na vrh 12,1 13,0
Počet odchovaných na vrh 10,8 12,0

Počet všetkých narodených na prasnicu a rok

26,4  31,0
Počet živo narodených na prasnicu a rok 24,8  29,0
Počet odchovaných na prasnicu a rok 22,6  27,0
Priemerný denný prírastok VU v g 588  620
Priemerná hrúbka slaniny VU v cm 0,94  0,90
Podiel chudej svaloviny VU  v % 60,7  61,0
Priemerný denný prírastok SVJH v g 758  800
Percentuálny podiel CMČ SVJH 54,27  54,0-55,0
Hrúbka chrbtovej slaniny SVJH v cm 1,14  1,12

Štatút plemennej knihy plemena Biele ušľachtilé

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo