Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2024. Prijímatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky za pomoci elektronickej schránky prostredníctvom portálu Slovensko.sk.

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-samostatnch-iadost-o-priame-podpory-na-zvierat-pre-r-2024/12571

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo