Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky v súlade s výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" ) a na základe schémy štátnej pomoci na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidenčným číslom SA.109765 platnej od 4.10.2023 vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 a 2024 na podporné opatrenie, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schválenej štátnej schémy po evidenčným číslom SA.109765 v termíne od 26.10.2023 - do 31.03.2024 Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu : Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

Žiadosť PK

Usmernenie podniku v ťažkostiach

Výpočet podniku v ťažkostiach

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo