Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.103050 v znení Dodatku č.3 a schémy na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.102808 v znení Dodatku č. 4 (ďalej len „schéma“)

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2023

Žiadosť PK 2023

Usmernenie podniku v ťažkostiach

Výpočet podniku v ťažkostiach

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo