Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) a schémy na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.56615(2020/XA) (ďalej len „schéma“) 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022

Žiadosť PK 2022

Žiadosť testácia 2022

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo