Na požiadanie Zväzu chovateľov ošípaných  p. minister MP SR prijal dňa 26.augusta 2008 zástupcov chovateľov k riešeniu momentálnej situácie v chove ošípaných.

 

Informácia zo stretnutia chovateľov ošípaných s p. ministrom MP SR

Prítomní: MP SR p. minister Ing. Stanislav Becík PhD.
gen. riaditeľka sekcie poľnohospodárstva Ing. Jarmila Dúbravská PhD.

ZCHOS-D MVDr. Andrej Imrich – predseda
Ing. Ľudovít Turoň - člen predstavenstva ( PD Dedina Mládeže- predseda)
Ing. Pavol Boleček – člen predstavenstva ( ISK Rybníčky )
Ing. Jozef Puvák – POVD Kočín – predseda
MVDr. Tatiana Kántorová - ZAD Dvory nad Žitavou

Na požiadanie Zväzu chovateľov ošípaných p. minister MP SR prijal dňa 26.augusta 2008 zástupcov chovateľov k riešeniu momentálnej situácie v chove ošípaných.
Na úvod sa spýtal p. minister, či sme prišli hľadať riešenie, alebo pýtať peniaze. Ak chceme hľadať riešenie, môžeme pokračovať v jednaní, ak sme prišli pýtať len peniaze, tak to ukončíme ihneď.

Úvodom p. minister zdôraznil, že v súčasnosti je po dlhšom čase priaznivá situácia pre oživenie odvetvia v chove ošípaných. Nahráva tomu aj cena obilia, keď v súčasnosti sa nakupuje kŕmne obilie v cenách do 3500 Sk/ t. Každý roľník si musí prepočítať, či bude predávať lacné obilie, alebo ho zhodnotí cez výrobu bravčového mäsa alebo iné komodity.
Z dôvodu dlhodobého finančného ruinovania v chove ošípaných, stavy ošípaných celkom klesli na úroveň 816 tis. a stavy prasníc na 48 tis. kusov. Tento stav sa dá riešiť podľa p. ministra len tým, že chovatelia prestanú znižovať stavy prasníc, vo väčšom počte začnú pripúšťať a zaraďovať do chovu plemenné prasničky a vyrábať väčší počet odstavčiat. U tých chovateľov, ktorí sa nechcú vrátiť k produkcii odstavčiat a majú podmienky na výkrm je možné nakúpiť odstavčatá z domácej alebo zahraničnej produkcie.
Ďalej sa zmienil o predstavách ako riešiť túto situáciu v nastavajúcom období. V tomto roku je rozpočet uzavretý a nedá sa momentálne meniť, ale na budúci rok chce z nového rozpočtu
p. minister vyčleniť zo štátnej pomoci 300 mil. Sk pre systémové riešenie v chove ošípaných. To by mohlo zastabilizovať odvetvie výroby bravčového mäsa pre ďalšie obdobie.

V diskusii boli prejednané možnosti ako v budúcnosti podporovať chov ošípaných na Slovensku podľa výnosu č.369/ 2007 a PRV- OS - I a II.
ZCHOS- D podporuje navrhnuté momentálne riešenie na prechodné obdobie s nákupom odstavčiat a využitia situácie na trhu s obilím. Každý chovateľ si to sám musí zhodnotiť a zväz mu môže pomôcť pri realizácií nákupu odstavčiat. Na druhej strane vidí aj riziká v nákupe odstavčiat cez rôzne nákazové ochorenia, ale hlavne v nekoordinovanom nákupe odstavčiat väčšieho množstva v úzkom časovom priestore, ktoré môže neprimerane zvýšiť ponuku jatočných ošípaných na domácom trhu a tým znížiť ceny jatočných ošípaných, ako sa to stalo nákupom v roku 2006.
Hlavnou koncepciou pre ZCHOS–D i naďalej zostáva domáca produkcia odstavčiat a výroba bravčového mäsa.
Nákup odstavčiat z domácej produkcie alebo zo zahraničia, je možné realizovať okamžite po zhodnotení situácie v podnikoch, ktoré majú podmienky na výkrm a rozhodnú sa pre obnovenie výroby bravčového mäsa.
Záujem o nákup odstavčiat je možné nahlásiť na ZCHOS-D, ktorý podá ďalšie informácie o cenách, resp. doporučí dodávateľa alebo dovozcov odstavčiat.

MVDr. Andrej Imrich, predseda ZCHOS-D

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo