Všetky vzorky boli porovnateľné, keď sa jednalo výlučne o karé bez kosti.

Spolu bolo analyzovaných 61 vzoriek zo 7 krajín EÚ (Slovensko, Poľsko, Nemecko, Španielsko, Maďarsko, Belgicko, Česká republika). Po nutričnej stránke boli všetky vzorky mäsa kvalitatívne na podobnej úrovni, s výnimkou mäsa z Poľska, kde bol zaznamenaný zvýšený obsah tuku. Napriek tomu všetky sledované vzorky zodpovedali priemernému zloženiu bravčového mäsa.  

Obsah bielkovín sa pohyboval od 22,47 % (Poľsko) po 23,65 % (Nemecko). Slovenská vzorka mala obsah bielkovín 23,46 %. Obsah vody bol v rozpätí hodnôt 66,30 % (Nemecko) po 72,51 % (Belgicko). Bravčové mäso zo Slovenska obsahovalo 71,19 % vody.

Zvýšený obsah tuku sme zaznamenali pri vzorke z Poľska (6,85 %). Najmenej tuku malo bravčové mäso z Belgicka (4,03 %).

Pri hodnotení senzorickej analýzy dosiahlo najlepšie hodnotenie mäso zo Slovenska (3,76). Najmenej bodov sme zaznamenali pri mäse zo Španielska (3,29). 

Jemnosť mäsa, resp. strižná sila Warner – Bratzler bola najnižšia pri vzorke mäsa z Belgicka(6,84 kg), druhé najjemnejšie mäso pochádzalo zo Slovenska (6,92 kg). Najtvrdšie mäso, teda najvyššie namerané hodnoty strižnej sily boli zistené pri vzorke z Maďarska (9,53 kg).

Poľské mäso malo najviac vytečenej šťavy pri balení (32,92 ml), čo predstavuje 8,2 % hmotnostných strát. Najmenšie hmotnostné straty balením malo slovenské mäso (3,7 %), pričom vytečená šťava bola v objeme 9,36 ml. 

Najdrahšie mäso pochádzalo z Maďarska (8,57 €/kg) a najlacnejšie z Belgicka (4,79 €/kg). Priemerná cena slovenského mäsa bola 6,25 €/kg.

Po prepočítaní hmotnostných strát na cenu, v konečnom dôsledku zaplatil zákazník za 1 kg najviac za mäso z Maďarska (9,23 €/kg), nasledovalo Slovensko (6,48 €), Nemecko (6,46 €), Poľsko (6,24 €), Španielsko (5,94 €) a Belgicko (5,12 €). 

Po prepočítaní tejto ceny s hmotnostnými stratami na % vychádza slovenská vzorka ako najekonomickejší nákup. Percentuálne sa cena zvýšila o 3,57 %, pričom napríklad pri poľskom mäso to bolo o 7,5 % viac oproti nákupnej cene.      

 

   
© Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo